گروه آموزشی ابتدایی شهرستان ایجرود

جهت مشاهده بر روی ادامه کلیک نمایید.


نام  ونام خانوادگی :..............................    دبستان وصال                                                                                پایه چهارم                                                                                     چک لیست علوم

 

ق ق

خ

خ خ

انتظارات

عنوان درس

 

 

 

 

 

1-با جمع آوری اطلاعات می تواند تفاوت های موجود زنده و غیر زنده را بگوید.

2-با انجام آزمایش و مشاهده سلول را به عنوان واحدساختمانی بدن موجودات زنده می شناسد.  3-با مقایسه سلول ها نتیجه می گیردکه شکل،اندازه و کارسلول های بدن با هم فرق دارد.

4-مراحل رشدو تقسیم سلولی را باشکل نشان می دهد.

5-بخش های مختلف سلول را بر روی شکل آن نشان می دهدوآن را نام گذاری می کند.

ساختمان بدن موجودات زنده

1

 

 

 

 

1-چیزهای لازم برای غذاسازی گیاهان را نام می برد.

2-چگونگی تولید کربن دی اکسید را توضیح می دهد.

3-با انجام آزمایش و مشاهده می تواند بگویدچه آبی برای رشدگیاهان مناسب است.

4-برگ را به عنوان محل غذاسازی گیاهان می شناسد.

5- کار آوندها در گیاهان را با مشاهده آوندهای کرفس و برگ بیان می کند.

6-می تواند بگوید که کربن دی اکسید چگونه وارد گیاه می شود.

غذا سازان بزرگ

2

 

 

 

 

1-  فایده های مهم شخم زدن را بیان می کند.

2-مراحل کار کشاورزی را به ترتیب نام می برد.

3-با جمع آوری اطلاعات بیان می کند که رشد علف های هرز چه ضررهایی برای  کارکشاورزی دارد.

4-با مشاهده چرخه ی رشد حشرات بهترین زمان برای سمپاشی را مشخص می کند.

5 -استفاده های مختلف از گیاهان را بیان می کند.

6-گیاهان مختلف را بر اساس استفاه دارویی ،نوشیدنی و . . . طبقه بندی می کند.

گیاهان موجودات پرارزش

3

 

 

 

 

1-چند گروه جانوران بی مهره را نام می برد و از هر کدام یک نمونه مثال می زند.

2 -دوره ی زندگی کرم کدوی گاوی را با استفاده از تصاویر کتاب شرح می دهد.

3-سه گروه کرم ها را نام برده و از هر کدام یک نمونه بیان می کند.

4-می تواند بگوید که به چه موجودی انگل می گویند.

5-با مطالعه راه های ورود کرم ها ی انگل به بدن را بیان می کند.

6-با مشاهده دقیق و انجام آزمایش فایده کرم خاکی برای زمین کشاورزی را توضیح می دهد.

7-گروه های مختلف بند پایان را نام برده و خصوصیات هر کدام را بیان میکند.

جانوران بی مهره

4

 

 

 

 

1- با استفاده از ابزار انواع مخلوط ها را می سازد.

2-با انجام آزمایش آب وقند مخلوط یکنواخت تهیه می کند.

3-با استفاده از ابزار و وسایل مخلوط دو ماده جامد را می سازد.

4-تفاوت مخلوط و مخلوط یکنواخت را با انجام آزمایشی بیان می کند.

5-با انجام آزمایشی حلال و حل شونده را در مخلوط یکنواخت مشخص می کند.

6-با مشاهده و انجام آزمایش تفاوت مخلوط الکل درآب و روغن درآب را بیان می کند.

7-چند نمونه مخلوط مثال می زند.

8-چند نوع محلول مثال می زند.

مخلوط ها

5

 

 

 

 

 

 1-با مشاهده دقیق و با استفاده از ابزارداده شده بازتابش نور را نشان می دهد.

2-با انجام آزمایش نشان می دهدکه صافی یا زبری اجسام در مقداربازتابش نورموثراست.

3-با انجام آزمایش نشان می دهدکه رنگ جسم در مقدار بازتابش نور موثر است.

4-انواع بازتابش نوررانام می برد.

5-انواع آینه ها و کاربرد آنها درزندگی را بیان می کند .

6-با انجام آزمایش و مشاهده دقیق به تفاوت تصویر در انواع آینه ها پی می برد.

7-با استفاده از ابزار و وسایل چشم زیردریایی ساخته و کاربرد آن را بیان می کند.

8-با استفاده از ابزار و وسایل زیبابین ساخته و کاربرد آن را بیان می کند.

9-با تحقیق و بررسی بیان می کند که از کوره آفتابی چه استفاده هایی می کنیم و چه فایده هایی دارد

نورو بازتابش

6

 

 

 

 

1-استفاده های گوناگون از الکتریسیته را بیان می کند.

2-با استفاده از ابزارو وسایل مدارالکتریکی می سازد.

3-با استفاده از ابزار و وسایل و طرح آزمایش مفهوم رسانا و نارسانارادرمدار الکتریکی بیان می کند.

4-با استفاده ازابزار ووسایل مدار موازی و متوالی را می سازد.

5-تفاوت مدار متوالی و موازی را بیان می کند.

6-با انجام آزمایشی بیان می کند که به روش به هم بستن باتریها چه رابطه ای با روشنایی لامپها دارد

    الکتریسیته

 7

 

 

 

 

 1-با انجام فعالیتی بیان می کندکه خاصیت آهن ربایی در کدام قسمت آهن ربا بیشتر است.

2-با استفاده از ابزار و وسایل تأثیرقطب های مختلف آهنربا به یکدیگررا بیان می کند.

3-با استفاده از ابزار و وسایل قطب نما می سازد.

4-با استفاده از ابزار و وسایل آهن ربای الکتریکی می سازد

 آهن ربا

 8

 

 

 

 

 1-با مشاهده دقیق انواع سنگ ها تفاوت های آن ها را بیان می کند.

2-چگونگی به وجودامدن سنگ های رسوبی را با انجام ازمایشی توضیح میدهدو چند نمونه نام می برد.

3-چگونگی به وجود امدن سنگ های آذرین و دگرگون شده را بیان کرده و مثالی می زند.

4-کانی را به عنوان واحد سازنده سنگ ها می شناسد و موارد استفاده کانی هارا بیان می کند.

 

 سنگ ها

9

 

 

 

 

 1-با استفاده از ابزار و وسایلی چگونگی پدید آمدن روز و شب را بیان میکند.

2-سیارات منظومه شمسی رابه ترتیب قرار گرفتن را  نام برده و وضعیت آنها رابیان می کند.

3-از روی تصاویر کتاب شکل های رویت ماه را در مدت یک ماه به ترتیب مرتب می کند.

4-می داندکه سیارات مختلف به دلیل دوری ونزدیکی به خورشیدازنظردماومدت گردش تفاوت دارند

  زمین و همسایه های آن

10

 

 

 

 

  1-اندام های تنفسی بدن را با ترسیم شکل و نام گذاری آن نشان می دهد.

2-با استفاده از ابزار و وسایل نمونه دستگاه تنفسی را می سازد و کار آن را توضیح می دهد.

3-فایده های تنفس از راه بینی رابیان می کند.

4-از روی تصاویر نصب شده درکلاس بیان می کندکه چگونه اکسیژن به همه سلول های بدن می رسد 

 دستگاه تنفس

11

 

 

 

 

1-قسمت های مختلف دستگاه گردش ون را با ترسیم شکل آن نشان می دهد.

2-با استفاده از مولاژبدن انسان گردش خون دربدن را توضیح داده و رگ های خونی را نشان می دهد 3-قسمت های مختلف خون رانام می برد .

4-وظیفه گلبول های سفید خون را توضیح می دهد.

5-با مشاهده دقیق و انجام فعالیتی چگونگی تغییر ضربان ها ی رگ را در کرم خاکی بیان می کند.

6-با استفاده از ابزار و وسایل گوشی پزشکی می سازد.

دستگاه گردش خون

 12
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ٢٧ آذر ،۱۳٩٠ توسط گروه های آموزشی
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :. 

.

کد حدیث

کد حدیث